Dodacie a platobné podmienky

Všeobecné podmienky

Predávajúci dodá tovar na základe objednávky zo stránok internetového obchodu www.canis.cz . Predávajúci nenesie zodpovednosť za výber a množstvo tovaru, ktoré vykonal kupujúci.

Objednávky

Všetky prijaté objednávky sú ako pre predávajúceho, tak pre kupujúceho záväzné. Predávajúci je oprávnený si u kupujúceho akúkoľvek objednávku overiť, prípadne s kupujúcim upraviť. Predávajúci je oprávnený akúkoľvek objednávku odmietnuť alebo nesplniť. A to v prípade, že má pochybnosti o kupujúcom, najmä týkajúce sa platobných podmienok, nevyzdvihnutia predchádzajúcich zákaziek atď

Dodacie podmienky

Miestom plnenia je dodacia adresa alebo adresa pobočky, ktorú si kupujúci zvolí pri odoslaní objednávky. Kupujúci si zvolí zpbůsob dopravy ktorú predávajúci schvaľuje. Predávajúci dodáva tovar, ktorý je skladom do 7 pracovných dní pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade objednania zákazkového tovaru alebo objednanie špeciálneho tovar bude termín dodania upresnený. Poštovné hradí kupujúci, ak nebolo v kúpnej zmluve uvedené inak.

Platobné podmienky

Kupujúci si zvolí spôsob úhrady, ktorú predávajúci schvaľuje. Kupujúcemu je k cene tovaru pripočítaná cena za prepravné, na ktoré sa nevzťahujú zľavy, ktoré sú poskytnuté na sortiment.

Ceny v našom internetovom obchode a kamennom obchode sa môžu líšiť.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje uvedené v registrácii budú použité iba pre plnenie objednávok a nebudú poskytnuté tretej osobe. Výnimku tvoria prípady, kedy je potreba tretej osoby pri plnení objednávky (prepravná služba atď). Postupujeme v súlade so zákonom číslo: 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov.

Výmena tovaru

V prípade, že kupujúci zistí, že na tovar mu nevyhovujú farby či veľkosť, má možnosť do 14 dní od doručenia požiadať predávajúceho o výmenu. Výmena možno vykonať len v prípade, že tovar bude v originálnom balení, nebude zničené a uplatňuje. V inom prípade výmenu nemožno vykonať.

Zapožičania tovaru

Na základe požiadaviek kupujúceho a jeho posúdenie predávajúceho, môžu byť zákazníkovi poskytnuté vzorky na dobu 14 dní, ak nebolo dohodnuté inak. Po vypršaní doby vypožičania budú tieto vzorky zákazníkovi nafakturovány podľa aktuálneho cenníka. To aj v prípade, že vzorky vráti v zničenom stave, špinavé a alebo bez pôvodného obalu.

Vydávanie vyhlásenia o zhode

Pre všetky podnikajúce subjekty uvádzajú na trh výrobky je záväzný ZÁKON. 22/1997 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) a pre výrobcov a predajcov osobných ochranných prostriedkov je na základe Zákona smerodajné NARIADENIE VLÁDY č.21/2003, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na osobné ochranné prostriedky (ďalej len NV ).

Radi by sme Vám poskytovali doklady od výrobkov, ktoré u nás nakupujete, najmä ES PSH, ktoré po nás často žiadate. V prípade ES PSH, ale aj niektorých ďalších dokladov, to však nie je vždy možné. Tieto doklady sú majetkom výrobcu príp. dovozca tovaru do EÚ a sú považované za obchodné tajomstvo.

Podľa predchádzajúcej platnej legislatívy SR, musel výrobca vydať potvrdenie o ES Vyhlásenie o zhode takzvané "Uistenie o vydaní prehlásenia o zhode", komukoľvek, kto o neho požiadal, od vstupu SR do EÚ (1.5.2004) naša platná legislatíva túto problematiku upravuje inak.

Podľa zákona č 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky v platnom znení je výrobca povinný poskytnúť ES Vyhlásenie o zhode "orgánom dohľadu".


§ 13, ods 7 Zákona uvádza: "Doklady o posúdenie zhody v rozsahu stanovenom nariadeniami vlády je výrobca alebo dovozca povinný na požiadanie poskytnúť orgánu dohľadu"


§ 18 Zákona uvádza:


Dozor nad tým, či stanovené výrobky sú uvádzané na trh alebo do prevádzky v súlade s požiadavkami stanovenými týmto zákonom a či výrobky nie sú neoprávnene označovať označením CE podľa priamo použiteľného predpisu Európskeho spoločenstva alebo iným stanoveným označením podľa tohto zákona, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, alebo v rozsahu ustanovenom osobitnými právnymi predpismi

a) Slovenský banský úrad,

b) Dráhové úrad,

c) prípadne ďalšie úrad, ak tak osobitný zákon ustanovuje

(Ďalej len "orgány dozoru").

To znamená, že ani naša spoločnosť ako prípadný distribútor u niektorých výrobkov nemá na tieto dokumenty právny nárok.


V EÚ je ES Vyhlásenie o zhode považované za obchodné tajomstvo a podľa platnej legislatívy sa poskytuje len štátnym kontrolným orgánom.

Podľa platnej legislatívy (SR i EÚ) sú, na dôkaz súladu so všetkými technickými a právnymi požiadavkami, výrobky označované značnú CE, ktorá potvrdzuje skutočnosť, že na výrobok bolo vydané ES Prehlásenie o zhode. Bližšie § 13, ods 3 Zákona: "Označenie CE na stanovenom výrobku vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú, a že bol pri posúdení jeho zhody dodržaný stanovený postup ". a § 8 Nariadenie vlády.

 

Reklamačný poriadok

 

ČLÁNOK 1: Všeobecné ustanovenia

 

1. Tento reklamačný poriadok má za účel upraviť práva a povinnosti oboch strán pri kúpnej zmluve spotrebného tovaru (ďalej len ako "tovar"), a to predovšetkým s ohľadom na uplatnenie práv kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len ako "reklamácia").

2. Predávajúcim je spoločnosť CANIS SAFETY as, IČO: 268 16 121, so sídlom Ostrava, Krásné Pole, U Skaly 70/62, PSČ 725 26, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka 2706. Kupujúcim je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

3. Tento reklamačný poriadok sa uplatní v prípade, kedy je druhá zmluvná strana spotrebiteľom podľa ustanovenia § 419 zákona č 89/2012 Zb. V ostatných prípadoch sa tento reklamačný poriadok nevyužije a práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia iba príslušnou zmluvou a právnymi predpismi.

4. Predávajúci je povinný vo svojich obchodoch (prevádzkach) zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej na vybavovanie reklamácií, a to po celú prevádzkovú dobu.

 

 

 

ČLÁNOK 2: Práva z vadného plnenia

 

I.

1. V prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak sa vada týka len určitej súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti. Ak nie je možné vec vymeniť a ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Podstatným porušením kúpnej zmluvy je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca sml ouvu už pri uzavretí zmluvy vedel alebo mal vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala; v ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie podstatnej nie je.

 

2. V prípade, že by bol postup podľa predchádzajúceho odseku - tj výmena veci - neúmerný, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má namiesto výmeny predávajúci právo na bezplatné odstránenie vady.

 

3. V prípade, že kupujúci nemôže vec používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti, alebo od zmluvy odstúpiť.

 

4. V prípade, že kupujúci neuplatní právo na dodanie novej veci, výmenu súčasti, opravu veci, alebo neodstúpi od zmluvy, môže pri vzniku práva z vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny má aj v prípade, že predávajúci nemôže dodať novú vec, vymeniť súčasť veci, vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy robilo kupujúcemu značné problémy; to plat í za predpokladu, že kupujúci neuplatnil právo, ktoré by bolo s týmto postupom v rozpore.

 

5. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

 

 

 

 

II.

1. V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci právo na opravu veci, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

2. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

 

3. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

 

 

ČLÁNOK 3: Uplatnenie nárokov z vád

 

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

 

2. Neoznámila Ak kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, stráca práva z vád. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

 

3.Prodávající môže prípadne poskytnúť kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť.

4.Práva z vád spočívajúcu v odstúpení od zmluvy alebo dodanie novej veci sa kupujúci nemôže domáhať, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal, ibaže

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

b) použil Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady,

c) nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

d) predal ak kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo ak sa tak len čiastočne, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

4. Práva z vád sa nemôže kupujúci domáhať, ak vada vznikla po odovzdaní tovaru, v prípade, že sa vada prejaví do šiestich mesiacov od odovzdania tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri odovzdaní. Na predávajúcim je potom, aby doložil, že tovar chybný nebolo.

5. Práva z vád sa kupujúci nemôže domáhať, ak vada vznikla nevhodným používaním tovaru, nešetrným zaobchádzaním alebo násilným mechanickým poškodením tovaru, nedodržaním pokynov stanovených výrobcom, distribútorom, neodborným zaobchádzaním, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prevedením neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez dovolenia výrobcu.

6.Práva z vád sa kupujúci taktiež nemôže domáhať na veci predávané za nižšiu cenu ohľadom vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, a v   prípade opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

7. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu.

 

 

ČLÁNOK 4: Povinnosti kupujúceho pri reklamácii

 

1. Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci doložiť k reklamovanému tovaru najmä originál alebo kópiu vydaného predajného dokladu. Ak nepodá kupujúci v okamihu reklamácie predajný doklad, je povinný preukázať bez svoje právo k reklamovanej veci, rovnako ako skutočnosť, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a dobu, kedy k zakúpení tovaru, prípadne jeho prevzatiu došlo.

 

2. Kupujúci je pri reklamácii povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo z vady si zvolil. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

 

3. Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaný tovar čistý a hygienicky nezávadné. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo tovar neprijať.

 

 

ČLÁNOK 5: Vybavenie reklamácie

 

1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

 

2. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Opravený alebo vymenený tovar bude pripravený k osobnému vyzdvihnutiu najneskôr 30. deň odo dňa uplatnenia reklamácie v mieste jej uplatnenia, ak nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak.

 

3. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať, ak sa nedohodnú inak. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

 

4. Skladné a náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou: Pri nevyzdvihnutia reklamácie do 30 dní po termíne ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutia tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie, môže byť kupujúcemu účtované skladné vo výške 25, - Sk bez DPH za každý začatý kalendárny deň. Predajca je oprávnený tovar nevydať, kým nebude uhradená celá suma za opravu, prípadne skladné. V prípade, že táto suma prevýši aktuálnu predajnú cenu tovaru je predajca oprávnený tovar predať a vzniknuté náklady takto pokryť.

 

 

Článok 6: Záverečné ustanovenia

 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 22.1.2014 a v plnom rozsahu nahrádza všetky predchádzajúce znenia reklamačného poriadku.

 

Bezpečnostné informácie

Vážený zákazník, ak ste sa rozhodol nakupovať v našom e-shope, je výhodné vykonať registráciu a získate výhodnejšie ceny.
Táto registrácia je pre uľahčenie ďalších nákupov a tiež z dôvodu ochrany proti nechceným objednávkam.

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na brakon@brakon.sk

Úplné znenie súhlasu:
Odoslaním registrácie udeľujem v súlade so zákonom č 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov, v platnom znení súhlas
so spracovaním tu poskytnutých osobných údajov spoločnosťou Canis Safety, as, IČO 26 81 61 21,
so sídlom U Skaly 70/62, Krásne Pole, Ostrava, ako správcom, prípadne ním povereným spracovateľom,
za účelom zaradenia do databázy správcu a ďalšieho marketingového spracovania osobných údajov, vrátane ponúkania
výrobkov a služieb, a za účelom zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov
podľa zákona č 480/2004 Zb. v platnom znení, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.
Beriem na vedomie, že mám právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 11, § 12, § 21 zák. č 101/2000 Zb.
Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek bezplatne na adrese propagace@canis.cz odvolať.

Ceny v našom internetovom obchode a kamennom obchode sa môžu líšiť.

 

Pravidla a podmienky

 

Dodacie a platobné podmienky

 

. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti CANISSAFETY asso sídlom OstravaKrásné PoleU Skaly 70/62, PSČ 725 26, identifikačné číslo:26816121zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave oddiel oddiel B,vložka 2706 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzipredávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvominternetového obchodu predávajúcehoInternetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný nainternetovej adrese www.canis.cza to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webovérozhranie obchodu"). 

1.2Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovejstránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.canis.cz (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahyObchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osobaktorá má vúmysle nakúpiť tovar od predávajúcehokoná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti

1.3Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluveOdlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok

1.4Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvyKúpnazmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazykuKúpnu zmluvu možno uzavrieť vslovenskom jazyku

1.5Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovaťTýmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodnýchpodmienok

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET 

2.1Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovaťdo svojho používateľského rozhraniaZo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávaťobjednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípadeže to webové rozhranie obchoduumožňujemôže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webovéhorozhrania obchodu

2.2Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údajeÚdaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovaťÚdaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávanítovaru sú predávajúcim považované za správne

2.3Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslomKupujúci jepovinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomieže predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zostrany kupujúceho

2.4Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám

2.5Predávajúci môže zrušiť užívateľský účeta to najmä v prípadekeď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužívači v prípadekeď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy(vrátane obchodných podmienok). 

2.6Kupujúci berie na vedomieže užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržitea to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúcehopoprnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

3.1Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predajato vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaruCeny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkovPonuka predaja tovaru a cenytohto tovaru zostávajú v platnosti po dobukedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok

 

3.2Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením adodaním tovaruInformácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vowebovom rozhraní obchodu platia iba v prípadochkeď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky

3.3Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o

- Objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíkawebového rozhrania obchodu), 

- Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaruúdaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a 

- Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka"). 

3.4Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniťúdajektoré do objednávky kupujúci vložila to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať aopravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávkyObjednávku odošle kupujúcipredávajúcemu kliknutím na tlačidlo "potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správnePredávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky totoobdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštoua to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). 

3.5Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej cenypredpokladané náklady na dopravupožiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenieobjednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). 

3.6Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky(akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštoua to na adresuelektronickej pošty kupujúceho

3.7Kupujúci berie na vedomieže predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvua to najmä sosobamiktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok). 

3.8Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvyNáklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenienáklady na telefónnehovorysi hradí kupujúci sám

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môžekupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi

- V hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese pobočiek

PetřvaldOstravská 902735 41 Petřvald u Karvinétel+420 553 871 003fax.: +420 553 871 004,e-mail: petrvald.prodejna @ canis.cz 

OSTRAVAPoděbradova 46701 00 Ostravatel+420 599 529 130fax.: +420 599 529 132e-mail: ostrava@canis.cz 

Ostrava - Mariánské HoryDr Maye 1/463, 709 00 Ostrava-Mariánské horytel+420 596 632 178,fax.: +420 599 529 132e-mail: marianky@canis.czHAVÍŘOVHlavné trieda 397/59, 736 01Havířovtel+420 556 689 066tel.fax.: +420 599 529 132e-mail: havirov@canis.cz

OLOMOUCHodolanská 5Olomouc 772 00tel+420 585 315 986tel.fax.: +420 585 313 961,olomouc@canis.cz 

BRNOChrenová 52/409, Brno 602 00tel+420 543 255 554tel.fax.: +420 543 255 549e-mail:brno@canis.cz 

JIHLAVAHavlíčkova 4923/60a586 01 Jihlavatel+420 567 210 385tel.fax+420 567 210 385e-mail: jihlava@canis.cz 

ČESKÉ BUDĚJOVICEČeskej Vrbné 2363370 11 Bratislavatel+420 385 310 039fax+420381 670 301e-mail: budejovice@canis.cz 

PRAHAPoděbradská 59/260, Praha 198 00tel+420 281 866 105tel.fax.: +420 281 867 486e-mail: praha@canis.cz 

LIBERECTr. Dr Milady Horákové 985Liberec 460 06tel+420 485 106 660tel.fax.: +420 485113 918e-mail: liberec@canis.cz 

JABLONEC5.května 29Jablonec nad Nisou 466 01tel+420 483 329 016tel.fax.: +420 483 329017e-mail: jablonec@canis.cz 

ÚSTÍPrístavná 483/27, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březnotel+420 474 745 174fax.: +420474 745 175e-mail: usti@canis.cz 

- V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

 

4.2Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené sbalením a dodaním tovaruAk nie je uvedené vyslovene inakrozumie sa ďalej kúpnou cenou ajnáklady spojené s dodaním tovaru

4.3V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatítovaruV prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy

4.4V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu suvedením variabilného symbolu platbyV prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúcehouhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho

4.5Predávajúci je oprávnenýnajmä v prípadeže zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnémupotvrdenie objednávky (článok 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslanímtovaru kupujúcemu

4.6Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomnekombinovať

4.7Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymipredpismivystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúruPredávajúci je platcom dane z pridanej hodnotyDaňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickejpodobe na elektronickú adresu kupujúceho

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

5.1Kupujúci berie na vedomieže podľa ustanovenia § 1837 zákona č 89/2012 Zb., Občiansky zákonníknemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru alebo službyktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsťpočas lehoty na odstúpenie od zmluvyo dodanie alkoholických nápojovktoré môžu byť dodané po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôlipodnikateľao dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,o dodávke tovaruktorý podlieha rýchlej skazeako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratnezmiešaná s iným tovaromo dodávke tovaru v uzavretom obalektoré spotrebiteľ z rozpečatený azhygienických dôvodov ho nie je možné vrátiťo dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebopočítačového programuak porušil ich pôvodný obalo dodaní novínperiodík alebo časopisov

5.2Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípadkeď nemožno od kúpnejzmluvy odstúpiťmá kupujúci v súlade s ustanovením § 1820 ods 1 písmfObčianskehozákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiťa to do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaruPri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je povinný kupujúci o odstúpení od tejto zmluvyinformovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslanýmprostredníctvom prevádzkovateľa poštových služiebfaxom alebo e-mailom). Je možné použiťpripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvynie je to však kupujúceho povinnostíNawebovej stránke predávajúceho je možné tiež elektronicky vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvyVyužije Ak kupujúci tejto možnostiobratom mu predávajúci zašlepotvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvyOdstúpenie od kúpnej zmluvy musí byťpredávajúcemu preukázateľne odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia tovarua to na adresuprevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúcehopropagace@canis.cz

5.3V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku rušíTovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) pracovných dní ododoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemuTovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možnév pôvodnom obale

5.4V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovarunajmä za účelom zisteniači vrátený tovar nie je poškodenýopotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný

5.5V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúcikupujúcemu do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodaniektoré od kupujúceho na základe zmluvy prijalrovnakým spôsobomInýmspôsobom vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky len vtedyak s tým kupujúci súhlasila ak mu tým nevzniknú ďalšie nákladyPredávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedkyskôrako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukážeže tovar odoslal

5.6Kupujúci berie na vedomieže ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovanýalebo čiastočne spotrebovanývzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škodyjemu tým vzniknutéNárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostrannezapočítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU 

6.1Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúciak nie je v kúpnej zmluve stanovené inakVprípadeže je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúcehonesie kupujúci rizikoa prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy

6.2Je Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim vobjednávkeje kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní

 

6.3V prípadeže je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo inýmspôsobom ako bolo uvedené v objednávkeje kupujúci povinný uhradiť náklady spojené sopakovaným doručovaním tovarurespnáklady spojené s iným spôsobom doručenia

6.4Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovarua v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcoviV prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziaťPodpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuježe zásielka tovaru spĺňala všetkypodmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielkynemôže byť braný ohľad

6.5Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienkypredávajúceho

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADYREKLAMÁCIE 

7.1Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vadypredávajúcehosa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením §1914 a naslObčianskeho zákonníka). 

7.2Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za tože predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou,najmäže je bez vádZhodou s kúpnou zmluvou sa rozumieže predávaná vec má akosť aúžitkové vlastnosti zmluvou požadovanépredávajúcimvýrobcom alebo jeho zástupcom popisovanéalebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávanéprípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvykléže zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstvemiere alebo hmotnosti a zodpovedá účeluktorý predávajúci prepoužitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa

  V prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy môže kupujúci požadovať dodanie novej vecibez vádak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmernéAk sa vada týka len určitej súčasti veci,môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčastiAk nie je možné vec vymeniť a ak to nie jevzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci odstúpiť od zmluvyPodstatným porušenímkúpnej zmluvy je také porušenie kúpnej zmluvyo ktorom strana porušujúca zmluvu  pri uzavretí zmluvy vedel alebo mal vedieťže by druhá strana zmluvu neuzavrelaak by toto porušeniepredvídalav ostatných prípadoch sa  za tože porušenie podstatnej nie je

  V prípadeže by bol postup podľa predchádzajúceho odseku - tj výmena veci - neúmernýnajmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu namiesto výmeny predávajúci právo nabezplatné odstránenie vady

V prípadeže kupujúci nemôže vec používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčšípočet vád právo na dodanie novej vecialebo výmenu súčastialebo od zmluvy odstúpiť

  V prípadeže kupujúci neuplatní právo na dodanie novej vecivýmenu súčastiopravu vecialeboneodstúpi od zmluvymôže pri vzniku práva z vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej cenyPrávo na primeranú zľavu z kúpnej ceny má aj v prípadeže predávajúci nemôže dodať novú vecvymeniťsúčasť vecivec opraviťako aj v prípadeže predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy robilo kupujúcemu značné problémy; to platí za predpokladužekupujúci neuplatnil právoktoré by bolo s týmto postupom v rozpore

  Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvymôžepredávajúci dodať točo chýbaalebo odstrániť právne vaduIné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové vecivoľba nesmie kupujúcemu spôsobiťneprimerané náklady

7.3V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci právo na opravu vecialeboprimeranú zľavu z kúpnej ceny

  Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvymôžepredávajúci dodať točo chýbaalebo odstrániť právne vaduIné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové vecivoľba nesmie kupujúcemu spôsobiťneprimerané náklady

  Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániťmôže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej cenyalebo môže od zmluvy odstúpiťVykonanú voľbu nemôže kupujúcizmeniť bez súhlasu predávajúceho

7.4Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vádktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v dobe 24mesiacov od prevzatia

  Neoznámil Ak kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tomčo ju mohol pri včasnejprehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiťstráca práva z vádAk sa jedná o skrytú vaduplatí to istéak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiťnajneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci

Predávajúci môže prípadne poskytnúť kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť

Práva z vád spočívajúcu v odstúpení od zmluvy alebo dodanie novej veci sa kupujúci nemôžedomáhaťak nemôže vec vrátiť v tom stavev akom ju obdržalibaže 

adošlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci

bpoužil Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady

c) nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním aleboopomenutímalebo 

dpredal ak kupujúci vec ešte pred objavením vadyspotreboval ak jualebo pozmenil ak vec priobvyklom použitístalo ak sa tak len čiastočnevráti kupujúci predávajúcemučo ešte vrátiť môže,a  predávajúcemu náhradu do výškyv ktorej mal z použitia veci prospech

Práva z vád sa nemôže kupujúci domáhaťak vada vznikla po odovzdaní tovaruv prípadeže savada prejaví do šiestich mesiacov od odovzdania tovaru, má sa za tože tovar bol chybný  pri odovzdaníNa predávajúcim je potomaby doložilže tovar chybný nebolo. 

Práva z vád sa kupujúci nemôže domáhaťak vada vznikla nevhodným používaním tovaru,nešetrným zaobchádzaním alebo násilným mechanickým poškodením tovarunedodržaním pokynov stanovených výrobcomdistribútoromneodborným zaobchádzanímmanipuláciou alebozanedbaním starostlivosti o tovar alebo prevedením neoprávneného zásahu do tovaru či inýchúprav bez dovolenia výrobcu

Práva z vád sa kupujúci taktiež nemôže domáhať na veci predávané za nižšiu cenu ohľadom vady,pre ktorú bola nižšia cena dohodnutáa v prípade opotrebenie veci spôsobené jej obvyklýmužívaním

  Kupujúci nemá práva z vadného plneniaak kupujúci pred prevzatím veci vedelže vec má vadu

7.5Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci doložiť k reklamovanému tovaru najmä originál alebokópiu vydaného predajného dokladuAk nepodá kupujúci v okamihu reklamácie predajný doklad,je povinný preukázať bez svoje právo k reklamovanej vecirovnako ako skutočnosťžereklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a dobukedy k zakúpení tovaruprípadne jehoprevzatiu došlo

  Kupujúci je pri reklamácii povinný predávajúcemu oznámiťaké právo z vady si zvolilVykonanúvoľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúcehoto neplatížiadal Ak kupujúci opravuchybyktorá sa ukáže ako neopraviteľná

7.6 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkev ktorej je prijatie reklamáciemožné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služiebprípadne aj v sídle alebo mieste podnikania

  O reklamácii predávajúci rozhodne ihneďv zložitých prípadoch do 3 pracovných dníDo tejtolehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vadyReklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladunajneskôr do30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamáciepokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inakOpravený alebo vymenený tovar bude pripravený k osobnému vyzdvihnutiunajneskôr 30. deň odo dňa uplatnenia reklamácie v mieste jej uplatneniaak nebude medzikupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak

  Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tomkedy kupujúci uplatnil reklamáciučo jejej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požadujePredávajúci o vybavení reklamácie kupujúcehoinformovaťak sa nedohodnú inakĎalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume aspôsobe vybavenia reklamácievrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvaniaPre prípadzamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia

  Skladné a náklady spojené s neoprávnenou reklamáciouPri nevyzdvihnutia reklamácie do 30dní po termíne ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutia tovaru v prípade neoprávnenejreklamáciemôže byť kupujúcemu účtované skladné vo výške 25- Sk bez DPH za každý začatýkalendárny deňPredajca je oprávnený tovar nevydaťkým nebude uhradená celá suma za opravu,prípadne skladnéV prípadeže táto suma prevýši aktuálnu predajnú cenu tovaru je predajcaoprávnený tovar predať a vzniknuté náklady takto pokryť

7.5Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady predávajúceho,uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho zariadení podľa článku 4.1

  8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

8.2Predávajúci poskytne kupujúcemu v textovej podobe okrem znenia zmluvy aj znenie obchodných podmienok doručením v správe s potvrdením objednávky

8.3V prípade nespokojnosti s poskytovanými službami a zachovaním práv kupujúcehosmerujekupujúci všetky sťažnosti na adrese jeho prevádzok podľa 4.1Sťažnosť bude predávajúcimstarostlivo vybavená, o spôsobe riešenia a prijatých opatreniach bude kupujúci informovaný do 14 dní od prijatia sťažnostiDohľad nad ochranou spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodnáinšpekcia a príslušný živnostenský úrad podľa konkrétnej prevádzkarne, na ktoré sa môžekupujúci obrátiť v prípade podozrenia z porušenia práva na ochranu spotrebiteľaV prípadepredaja výrobkovktoré sú upravené zákonom o ochrane verejného zdraviasa môže kupujúciobrátiť so sťažnosťou na krajskú hygienickú stanicuv prípade predaja tovaru porušujúceho právaduševného vlastníctva alebo zákaz predaja tovaru humanitárneho určenia na colný úrad"

8.4Kupujúci berie na vedomieže programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webovérozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovarusú chránené autorským právom.Kupujúci sa zaväzuježe nebude vykonávať žiadnu činnosťktorá by mohla jemu alebo tretímosobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie aleboďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu

8.5Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy,programové vybavenie alebo iné postupyktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchoduWebové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahuktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením

8.6Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysleustanovenia § 1826 ods 1 písmeObčianskeho zákonníka

8.7Kupujúci berie na vedomieže predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté vdôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky vrozpore s ich určením

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE 

9.1Ochrana osobných údajov kupujúcehoktorý je fyzickou osobouje poskytovaná zákonom č101/2000 Zb., O ochrane osobných údajovv znení neskorších predpisov

9.2Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajovmeno a priezviskoadresa bydliska, identifikačné číslodaňové identifikačné čísloadresa elektronickej poštytelefónne číslo(ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). 

9.3Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcima to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámenípredávajúcemu

9.4Kupujúci berie na vedomieže je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojomužívateľskom účtepri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchoduuvádzať správnea pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch

9.5Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobuako spracovateľaOkrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bezpredchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám

9.6Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitúOsobné údaje budú spracovávané velektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovanýmspôsobom

9.7Kupujúci potvrdzuježe poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tomže sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajovKupujúci prehlasuježe bol poučený o tomžesúhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomnýmoznámením doručeným na adresu predávajúceho

9.8V prípadeže by sa kupujúci domnievalže predávajúci alebo spracovateľ (článok 9.5)vykonáva spracovanie jeho osobných údajovktoré je v rozpore s ochranou súkromného aosobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonomnajmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovaniamôže

  požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie

  požadovaťaby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stavNajmä sa môžejednať o blokovanievykonanie opravydoplnenie alebo likvidáciu osobných údajovAk je žiadosťkupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenoupredávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stavNevyhovie Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti kupujúciprávo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajovTýmto ustanovením nie je dotknutéoprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajovpriamo

9.9Požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajovje mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdaťPredávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné naposkytnutie informácie

9.10Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovaromslužbami alebo podnikompredávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho

10. DORUČOVANIE 

10.1Ak nebude dohodnuté inakvšetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomnea to elektronickou poštouosobne alebo doporučeneprostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte

10.2Správa je doručená

 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, 

 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, 

 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, 

 v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 

 

 

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: U Tesly 1825, 735 41 Petřvald u Karviné, adresa elektronické pošty: propagace@canis.cz, telefon 599 529 622. 

 

V Prešove 17.7.2014 

 
Ceny v našom internetovom obchode a kamennom obchode sa možu lišit.

 

Doprava - prehľad možností

 

Existuje niekoľko možností ako si po nákupe prevziať svoj tovar. Vyberte si tú, ktorá je Vám najbližšia.

 

Osobný odber

 

Pokiaľ uprednostníte osobné jednanie, radi Vás uvítame na našej pobočke v Prešove.

 

Zásielková spoločnosť - kurier do 24-48 hodín po celej SR  

 

Zasielkovú spoločnosť  doporučujeme všetkým zákazníkom, ktorí si nechcú prevziať tovar na pobočke. Za doručenie je štandartný poplatok. 

 

Stručný prehľad možností úhrad tovaru

 

Existuje veľa možností ako uhradiť za nákup u nás. Vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

 

Úhrada tovaru osobne na pobočke

 

Tovar môžete uhradiť v hotovosti  alebo platobnou kartou.

 

Úhrada tovaru vopred prevodom (proforma faktúra)

 

Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktúry. Náš obchodník Vás bude kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky a následne Vám zašle proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho slovenského bankového účtu (t.j. neplatíte žiadne poplatky za medzinárodné platby a pod.). Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 5-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

 

Číslo účtu. Variabilný symbol pre úhrady je číslo Vašej proforma faktúry.

 

Úhrada tovaru na dobierku

 

Tovar a dobierečné uhradíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu.